กิจกรรมล่าสุดของไซต์

4 พ.ย. 2564 01:41 siripan Nantaboon แนบ ภาพนิ่ง1.jpg กับ การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
4 พ.ย. 2564 01:38 siripan Nantaboon สร้าง การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
4 พ.ย. 2564 01:34 siripan Nantaboon สร้าง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
14 ต.ค. 2564 02:08 siripan Nantaboon แนบ พิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่2 ต.ค.64.jpg กับ การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
14 ต.ค. 2564 02:08 siripan Nantaboon สร้าง การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
14 ต.ค. 2564 02:04 siripan Nantaboon แนบ พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงาน 6 ต.ค.64.jpg กับ การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
14 ต.ค. 2564 02:04 siripan Nantaboon สร้าง การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
14 ต.ค. 2564 02:00 siripan Nantaboon สร้าง การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
14 ต.ค. 2564 02:00 siripan Nantaboon แนบ กลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือน 6 ต.ค.64.jpg กับ การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
14 ต.ค. 2564 01:56 siripan Nantaboon แนบ การจัดทำข้อตดลงPA 5 ต.ค.64.jpg กับ การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนา (PA) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
14 ต.ค. 2564 01:56 siripan Nantaboon สร้าง การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนา (PA) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
14 ต.ค. 2564 01:53 siripan Nantaboon แก้ไข การพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
14 ต.ค. 2564 01:50 siripan Nantaboon แนบ พิจารณาจัดสรรอัตรากำลัง 4 ตุลาคม 2564.jpg กับ การพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
14 ต.ค. 2564 01:50 siripan Nantaboon สร้าง การพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
13 ก.ย. 2564 21:33 siripan Nantaboon แก้ไข การพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์บริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
13 ก.ย. 2564 21:32 siripan Nantaboon แนบ Slide1.JPG กับ บทความไม่มีชื่อ
13 ก.ย. 2564 21:32 siripan Nantaboon สร้าง บทความไม่มีชื่อ
9 ก.ย. 2564 22:27 siripan Nantaboon แนบ Slide1.JPG กับ กลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
9 ก.ย. 2564 22:27 siripan Nantaboon สร้าง กลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
5 ก.ย. 2564 21:51 siripan Nantaboon แนบ Slide1.JPG กับ การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2564
5 ก.ย. 2564 21:51 siripan Nantaboon สร้าง การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2564
5 ก.ย. 2564 21:48 siripan Nantaboon แนบ Slide1.JPG กับ คลินิกการวิเคราะห์ตนเองการเตรียมความพร้อมเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของครูและบุุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
5 ก.ย. 2564 21:48 siripan Nantaboon สร้าง คลินิกการวิเคราะห์ตนเองการเตรียมความพร้อมเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของครูและบุุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
5 ก.ย. 2564 21:43 siripan Nantaboon แนบ 23 ส.ค.64.jpg กับ การบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเชื่อมโยงเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.17/52-ว.21/60 ว.9/64 (PA)
5 ก.ย. 2564 21:43 siripan Nantaboon สร้าง การบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเชื่อมโยงเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.17/52-ว.21/60 ว.9/64 (PA)

เก่ากว่า | ใหม่กว่า