โครงสร้างบุคลากร


นายสมโภชน์  ศรีชะนา
รองผู้อำนวยการสำนกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 


นางศิริกานดา  คำดี
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล


                                                                                                        

นายพิชิต   ตุ่นติ๊บ
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                   
นางสุมาลี   ตุ่นติ๊บ
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                              
                                                                                                                                                                                                  

นางสุภาพร   จอมใจ
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง


                                                                                                            

นางณัฐธิดา   การะบูรณ์
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง


                                                                                                 
      
นางกรรณิการ์   ศิริเจริญ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กลุ่มงานบำเหน็จควมชอบและทะเบียนประวัติ
                                           
                             
                                                                                                   

นางสาวศิริพรรณ  นันตาบุญ
ตำแหน่ง อัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล


                                                                                                 

นางสาวจุฑารัตน์   แสงยา
ตำแหน่ง อัตราจ้าง
กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

                                                                               
                                                                                                                            

นางสาวปิยะภรณ์   จันทร์ยศ
ตำแหน่ง อัตราจ้าง
กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง