โครงสร้างบุคลากร

นายภูชิชย์   ทาวงศ์มา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5นางกัญจน์ชญา   ปาปะเค
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

                                                                                                        

นายพิชิต   ตุ่นติ๊บ
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                   
นางสุมาลี   ตุ่นติ๊บ
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
นางสาวลำดวน  ชาติวิเศษ
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง

                                                                                                                                                                                              
                                                                                                            

นางณัฐธิดา   การะบูรณ์
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง
                                                                                               
                             
                                                                                                   

นางสาวศิริพรรณ  นันตาบุญ
ตำแหน่ง อัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล


                                                                                                 

นางสาวจุฑารัตน์   แสงยา
ตำแหน่ง อัตราจ้าง
กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

                                                                               
                                                                                                                            

นางสาวปิยะภรณ์   จันทร์ยศ
ตำแหน่ง อัตราจ้าง
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง